Biuro zawodów

𝗟𝗼𝗸𝗮𝗹𝗶𝘇𝗮𝗰𝗷𝗮 𝗕𝗶𝘂𝗿𝗮:

26 maja: Miasteczko Biegowe – błonia w pobliżu budynku Polskiego Komitetu Olimpijskiego na Żoliborzu w Warszawie, adres: Wybrzeże Gdyńskie 4

𝗚𝗼𝗱𝘇𝗶𝗻𝘆 𝗱𝘇𝗶𝗮ł𝗮𝗻𝗶𝗮 𝗕𝗶𝘂𝗿𝗮:

26 maja (niedziela) 8:00-9:30

PROSIMY O PRZYBYCIE DO BIURA ZAWODÓW Z ZAPASEM CZASU UMOŻLIWIAJĄCYM ODEBRANIE PAKIETU PRZED STARTEM. DZIĘKUJEMY

Numery startowe, które nie zostaną odebrane w godzinach działania Biura, trafią do osób oczekujących na zapisanie się w biurze zawodów lub zostaną przeznaczone dla wolontariuszy, którzy wspierają organizację biegu.

Aby odebrać pakiet startowy, należy posiadać dokument ze zdjęciem i datą urodzenia celem weryfikacji danych osobowych.

Warunkiem startu osoby dorosłej jest własnoręczne podpisanie oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu lub przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wzięcia w nim udziału.

Organizator przewiduje możliwość odebrania pakietu przez inną osobę. Aby odebrać pakiet za innego uczestnika, osoba odbierająca musi przekazać w biurze zawodów wydrukowane UPOWAŻNIENIE, zawierające własnoręczny podpis upoważniającego i dane osobowe (PESEL) upoważnionego oraz kserokopię/zdjęcie dowodu tożsamości właściciela pakietu. Kserokopia/zdjęcie do wglądu, UPOWAŻNIENIE zostaje w biurze zawodów. Wzór Upoważnienia jest do pobrania TUTAJ. Podpisanie Upoważnienia przez uczestnika jest równoznaczne z podpisaniem przez Uczestnika zaświadczenia o braku przeciwwskazań medycznych do startu.

Aby odebrać pakiet osoby niepełnoletniej, należy przynieść do biura zawodów wydrukowany i podpisany dokument ZGODA RODZICA NA START DZIECKA. Dokument jest do pobrania TUTAJ.

UWAGA: start z chipem innego zawodnika bez dokonania zmian w systemie jest bezprawny i skutkuje błędnymi wynikami w klasyfikacjach i możliwością dyskwalifikacji. Prosimy o pilnowanie swoich chipów w celu uniknięcia pomyłek.