Regulamin 7. Biegu Wegańskiego

REGULAMIN

7 Bieg Wegański – Łatwiej niż myślisz
1 października 2017,  Warszawa

 

I. CEL

 1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej i naturalnej formy ruchu.
 2. Promocja zachowań prozdrowotnych – aktywności fizycznej i diety roślinnej – wśród Polaków, w szczególności wśród mieszkańców Warszawy i okolic.
 3. Edukacja dotycząca poszanowania przestrzeni publicznej oraz działania proekologiczne dotyczące terenów nadwiślańskich.
 4. Realizacja zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie.
 5. Realizacja zadań na rzecz mniejszości narodowych.

 

II. ORGANIZATOR

 1. Organizatorem Biegu Wegańskiego (dalej jako „Bieg”) jest Run Vegan! ul. Karmelicka 15/37, 00-163 Warszawa, mail: info@runvegan.pl, robert@runvegan.pl oraz Fundacja Chlorofil

III. TERMIN, MIEJSCE, DYSTANSE, TRASA

 1. Bieg odbędzie się w niedzielę 1 października 2017 roku, w dniu obchodów Międzynarodowego Dnia Wegetarianizmu, a w Polsce – Dniu Weganizmu.
 2. Bieg odbędzie się w Warszawie, szczegóły lokalizacji zostaną podane w późniejszym terminie.
 3. W ramach wydarzenia odbędą się:
  1. Biegi główne:
   • bieg na dystansie 5 km, start o godzinie 10.00
  2. Bieg Dzieci (4 grupy wiekowe), start o godzinie 12.00
  3.  Rodzinny Bieg po Zdrowie 2 km, start o godzinie 14.00

 

IV. ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Udział w Biegu wymaga wcześniejszej rejestracji internetowej i dokonania opłaty startowej.
 2. O prawie do udziału w wydarzeniu decyduje kolejność wpłat. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wyczerpania się limitu zgłoszeń oraz do zwiększenia limitu uczestników.
 3. W Biegu głównym (5 km) może wziąć udział osoba, która w dniu wydarzenia ma ukończone 16 lat. Start osoby niepełnoletniej wymaga podpisania zgody na udział rodzica lub opiekuna prawnego, która będzie dostępna na stronie www.biegweganski.pl
 4. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do Biegu jest własnoręczne podpisanie oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zawodach. Oświadczenie będzie dostępne w Biurze Zawodów. Za osoby niepełnoletnie oświadczenie podpisuje rodzic lub opiekun prawny.
 5. Uczestnicy mają obowiązek zapoznania się z mapą przebiegu trasy Biegu, która będzie dostępna na stronie www.biegweganski.pl
 6. Każdy Uczestnik Biegu jest zobowiązany przez cały czas trwania wydarzenia do umieszczenia numeru startowego w sposób widoczny dla sędziów, innych uczestników i kibiców.
 7. Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zaniechania, w szczególności w zakresie stosowania się do przepisów ruchu drogowego i kodeksu cywilnego.
 8. Decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania biegu przez uczestnika są ostateczne.

 

V. ZGŁOSZENIA I OPŁATY STARTOWE

 1. Zgłoszenia będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy on-line dostępny poprzez stronę internetową www.biegweganski.pl Zgłoszenia on-line będą przyjmowane do wtorku 26 września 2017 r do godz. 23:59. Po wyczerpaniu się limitu zapisy on-line zostaną zamknięte, chyba, że Organizator zdecyduje inaczej.
 2. Limit zgłoszeń uczestników Biegu Wegańskiego wynosi:
  1. Bieg główny na dystansie 5 km: 1 000 osób
  2. Bieg Dzieci łącznie: 300 osób
 3. Integralnym elementem zgłoszenia jest dokonanie opłaty startowej poprzez płatność elektroniczną. Za datę dokonania opłaty przyjmuje się datę zaksięgowania przelewu na koncie.
 4. Na liście startowej pojawią się WYŁĄCZNIE nazwiska zawodników, którzy dokonają prawidłowej rejestracji oraz ich opłata startowa zostanie zaksięgowana we właściwej wysokości, zgodnej z datą księgowania. Lista startowa dostępna będzie na stronie www.biegweganski.pl
 5. Opłata startowa nie jest ważna, jeżeli zawodnik nie dokona prawidłowego zgłoszenia elektronicznie, jeżeli zostanie dokonana po terminie lub zostanie wniesiona po wyczerpaniu limitu miejsc. Wszystkie takie opłaty zostaną przekazane przez Organizatora na rzecz Schroniska dla zwierząt w Korabiewicach.
 6. Wysokość opłaty startowej w Biegu wynosi odpowiednio zgodnie z tabelą poniżej. O wysokości opłaty decyduje data zaksięgowania przelewu na koncie.
 7. Osoby w wieku 70 lat i starsze zwolnione są z opłaty startowej (rocznik 1947 i starsze).
 8. Zmiany dystansu, zwroty, zmiany uczestników:
  • Uiszczona opłata startowa nie podlega zwrotowi z powodu braku możliwości startu w biegu. W takim przypadku istnieje możliwość:
   – przeniesienia wniesionej opłaty na innego uczestnika po wcześniejszym uzgodnieniu tego z Organizatorem. Zgłoszenie z danymi obu zawodników należy wysłać na adres info@runvegan.pl
   – przesunięcia opłaty startowej na kolejną edycję Biegu
   – wymiany opłaty startowej na koszulkę z logo Run Vegan Team
  • Warunkiem dokonania któregoś z powyższych działań jest zakup cegiełki Biegu Wegańskiego (10 zł) na rzecz Schroniska dla zwierząt w Korabiewicach prowadzonego przez Fundację Viva!.
  • Powyższe zmiany są możliwe w nieprzekraczalnym terminie do 11 września 2017 r.
 9. Opłata startowa wpłacona po 11 września 2017 nie gwarantuje otrzymania wszystkich świadczeń z pakietu startowego.
5 km Bieg po zdrowie Bieg Dzieci
2017.07.17 – 2017.08.20 50 zł bez opłat 30 zł
2017.08.21 – 2017.09.10 65 zł bez opłat 35 zł
2017.09.11 – 2017.10.01 80 zł bez opłat 40 zł

 

VI. BIURO ZAWODÓW I PAKIETY STARTOWE

 1. Odbiór pakietów startowych będzie możliwy w Biurze Zawodów, działającym:
  a. w piątek 29 września 2017 w godz.: 12.00 – 19.00
  b. w sobotę 30 września 2017 w godz.: 12.00 – 19.00
  c. w niedzielę 1 października 2017, w dniu zawodów:
  – bieg główny w godz. 08.00 – 09.00
  – Bieg Dzieci w godz. 08.00 – 11.00
  – Bieg po Zdrowie w godz. 08.00 – 13.00
  Lokalizacja Biura Zawodów zostanie podana na stronie internetowej biegu www.biegweganski.pl w późniejszym terminie.
 2. Podczas odbioru pakietu dorośli zawodnicy oraz opiekunowie startujących osób niepełnoletnich muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz daty urodzenia.
 3. Organizator przewiduje możliwość odbioru pakietu startowego przez inną osobę na podstawie oryginału „Upoważnienia”, zawierającego własnoręczny podpis upoważniającego i dane osobowe (PESEL) upoważnionego i po okazaniu dowodu przez upoważnionego. Wzór upoważnienia będzie dostępny na stronie internetowej Biegu.
 4. Osoby, które dokonały opłaty startowej po 26 września i nie otrzymały potwierdzenia nadania numeru startowego, muszą w biurze zawodów okazać potwierdzenie nadania przelewu.
 5. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik otrzymuje pakiet startowy, który zawiera odpowiednio:
  • W przypadku biegu głównego (5 km):
   • Imienny numer startowy z integralnym chipem do elektronicznego pomiaru czasu
   • kupon na wegańskie Pasta Party w dniu wydarzenia
   • upominek z logo Biegu Wegańskiego
   • medal na mecie
   • wodę niegazowaną oraz napój izotoniczny na mecie
   • zabezpieczenie medyczne
   • ubezpieczenie NNW w podstawowym zakresie
   • worek na odzież (w depozycie)
  • W przypadku Biegu Dzieci (400 m/600 m/1,5 km):
   • Imienny numer startowy z integralnym chipem do elektronicznego pomiaru czasu
   • upominek z logo Biegu Wegańskiego
   • medal na mecie
   • wodę niegazowaną na mecie
   • zabezpieczenie medyczne
   • ubezpieczenie NNW w podstawowym zakresie
   • worek na odzież (w depozycie)
  • W przypadku Biegu po Zdrowie
   • Imienny numer startowy
   • wodę niegazowaną na mecie
   • zabezpieczenie medyczne
   • ubezpieczenie NNW w podstawowym zakresie
   • worek na odzież (w depozycie)
 6. UWAGA: Pakiet wszystkich świadczeń jest gwarantowany dla osób, które zapiszą się i dokonają opłaty za start do 10 września 2017 r.
 7. Nieodebrane w Biurze Startowym pakiety startowe nie będą wydawane ani rozsyłane w terminie późniejszym. Zawartość pakietów zostanie przekazana jako upominki m.in. dla Wolontariuszy wspierających realizację Biegu.

 

VII. DOJAZD, SZATNIE, DEPOZYTY, ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE

 1. Miejsce wydarzenia: Lokalizacja miejsca wydarzenia oraz szczegóły dojazdu zostaną podane w późniejszym terminie
 2. Organizator zapewnia przebieralnie w okolicy punktu start/meta, oddzielne dla kobiet i mężczyzn.
 3. Organizator zapewnia również depozyt w okolicy punktu start/meta. Uczestnicy otrzymają w depozycie worek oznaczony numerem startowym, umożliwiający zdeponowanie rzeczy. Worek można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez Uczestnika numeru startowego Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe i dokumenty pozostawione w depozycie.
 4. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie Biegu.
 5. Każdy zarejestrowany Uczestnik Biegu jest objęty ubezpieczeniem NNW wykupionym przez Organizatora.

 

VIII. POMIAR CZASU I LIMITY CZASOWE

 1. Pomiar czasu zostanie wykonany za pomocą elektronicznych chipów przytwierdzonych do numerów startowych.
 2. Kolejność na mecie potwierdzi komisja sędziowska, której decyzje są ostateczne.
 3. Zawodników każdego biegu obowiązuje limit czasu, który wynosi odpowiednio:
  • na dystansie 5 km: 60 min
  • Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu, zobowiązani są do opuszczenia trasy i zdjęcia numeru startowego.

 

IX. KLASYFIKACJA, START Z PSEM, NAGRODY I WYNIKI

 1. W biegach głównych przewidziane są następujące klasyfikacje:
  a. klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn (OPEN)
  b. Klasyfikacje wiekowe:
  – M/ K do 29 lat
  – M/K 30 – 49 lat
  – M/K 50 lat +
 2. Ze względu na klasyfikację wiekową Zawodnicy zobowiązani są zweryfikować poprawność zgłoszonej przez siebie daty urodzenia na liście startowej dostępnej on-line lub najpóźniej w Biurze Zawodów przy odbiorze pakietu startowego.
 3. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacjach K/M OPEN oraz w klasyfikacjach wiekowych K/M otrzymują pamiątkowe statuetki.
 4. W Biegu Dzieci przewidziane są upominki lub statuetki dla miejsc I-III K/M na wszystkich 4 dystansach.
 5. Organizatorzy przewidują również upominki lub pamiątkowe statuetki w kategoriach:
  a. “Najciekawsze przebranie” – dla trzech najciekawiej przebranych uczestników dorosłych oraz dla trzech uczestników w Biegu Dzieci.
  b. „Wyjątkowy Pies Biegu Wegańskiego” – dla trzech wybranych psiaków, które wystartują na dowolnym dystansie podczas wydarzenia.
  c. Najstarszy Zawodnik i Zawodniczka, który wystartuje i ukończy dystans 5 km.
  Wyboru zarówno przebrań jak i psów dokona jury wybrane przez Organizatorów.
 6. Wyniki wszystkich biegów będą opublikowane na stronie internetowej www.datasport.pl oraz przekazane do informacji mediów. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania wyników także w innej formie.

 

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe uczestników Biegu będą wykorzystywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz wycofania zgody na ich przetwarzanie i może to zrobić w dowolnym momencie, kierując oświadczenie na adres Organizatora.
 2. Przetwarzanie danych, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska Uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje i datą urodzenia w każdy sposób, w jaki publikowane będą wyniki Biegu.
 3. Przez przekazanie do Organizatora prawidłowo wypełnionego oraz podpisanego formularza zgłoszeniowego Uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do Uczestnika informacji o przyszłych imprezach, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883.
 4. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Biegu.

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszystkich uczestników Biegu obowiązuje znajomość niniejszego Regulaminu.
 2. Zapisując się do udziału w Biegu Uczestnik akceptuje Regulamin oraz wyraża zgodę na nieodpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie wykorzystanie jego wizerunku na rzecz promocji wydarzeń przygotowywanych przez Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne, związane bezpośrednio z działalnością Organizatora.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-ROM, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno – reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
 5. Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed, jak i podczas biegu pod groźbą wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 7. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.
 8. Dyrektorem Biegu Wegańskiego jest Violetta Domaradzka.
 9. Organizator Biegu pozostawia sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązuje się poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy na stronie internetowej wydarzenia.
 10. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi.

Regulamin do pobrania w wersji pdf: